Διαγνωστική Αξιολόγηση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στην αρχή του σχολικού έτους, αμέσως μετά την εγγραφή, επιχειρείται μια διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Η διάρκεια αυτής για κάθε μάθημα δεν ξεπερνά τα 35- 40 λεπτά.

Η αξιολόγηση αυτή έχει καθαρά διαγνωστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στη διερεύνηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ιδεών των μαθητών, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα και βάσει των εκπαιδευτικών τους αναγκών το μάθημα. Συγκεκριμένα, μέσω της διαγνωστικής αξιολόγησης στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας επιχειρείται η αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών για αναγνωστική κατανόηση, αναγνωστική αποκωδικοποίηση των κειμένων καθώς και για παραγωγή λόγου, ενώ μέσω της διαγνωστικής αξιολόγησης στο μάθημα των Μαθηματικών επιχειρείται η αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών για κατανόηση και χρήση των μαθηματικών συμβόλων, εκτέλεσης των μαθηματικών πράξεων, καθώς και η ικανότητα μαθηματικού και λογικού συλλογισμού. Ταυτόχρονα, η διαγνωστική αυτή αξιολόγηση παρέχει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης γενικών μαθησιακών δυσκολιών (στην περίπτωση αυτή προσαρμόζουμε κατάλληλα το μάθημα στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή) ή ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (στην περίπτωση αυτή προτείνουμε στους γονείς την περαιτέρω διερεύνηση των δυσκολιών αυτών από ειδικά διαγνωστικά κέντρα).

Η διαγνωστική αξιολόγηση δε βαθμολογείται. Τα αποτελέσματα αυτής επιτρέπουν στους καθηγητές του φροντιστηρίου μας να έχουν μια άμεση συζήτηση με κάθε μαθητή ξεχωριστά αλλά και με τους γονείς τους, ώστε να ενημερωθούν οι τελευταίοι για τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα βοηθήσουμε το μαθητή να καλύψει τυχόν αδυναμίες του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν σε αυτό. Μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου κατά το οποίο ο μαθητής παρακολουθεί μαθήματα στο φροντιστήριό μας, επιχειρείται η εκ νέου διαγνωστική αξιολόγηση στα ίδια μαθήματα, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός προόδου τον οποίο έχει επιτύχει.

Διαγνωστική Αξιολόγηση στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά
Κύλιση προς τα επάνω